Elevbedrift

Tverrfaglig Elevbedrift / Elevbedrift i Utdanningsvalg

Anbefalt organisering av Elevbedrift er tverrfaglig organisering hvor faget utdanningsvalg er sentralt. Ved å hente kompetansemål fra fagene utdanningsvalg, norsk, samfunnsfag, matematikk og evt andre kan elevene gjennom entreprenørskap lære mange faglige mål, samtidig som kreativitet, handlingskompetanse, samarbeid og kjennskap til lokalsamfunnet står sentralt.

Ved denne organiseringen er det mest vanlig å starte opp med introduksjon og kreativitet i noen mindre bolker, i god tid før en tverrfaglig periode på 2-4 uker. Elevbedriftsperioden bør avsluttes med en skolemesse eller lignende.

I fagfornyelsen blir det et økt fokus på entreprenørskap. Vi har sett på hvordan lærere kan knytte Elevbedrift opp mot ulike fag og overordnet del her.

Utdanningsvalg (Gjeldende 2019/2020)

Faget utdanningsvalg skal bidra til at:

  • elevene oppnår kompetanse i å treffe karrierevalg som er basert på elevenes ønsker og forutsetninger.
  • gi elevene en forståelse for betydningen av utdanning, arbeidsdeltakelse og livslang læring. Faget skal gi innsikt i et arbeidsmarked i endring.
  • Utdanningsvalg er et fag hvor aktivitetene kan foregå på andre læringsarenaer enn skolen. Faget skal bidra til å styrke samarbeidet mellom ungdomstrinn og lokalt arbeidsliv. 

Gjennom Elevbedrift får elevene kjennskap til egne interesser og har mulighet til å prøve ut ulike arbeidsoppgaver og yrker, samtidig som de kan koble arbeidet opp mot lokalt arbeidsliv. Svært mange lærere har gode erfaringer med Elevbedrift i Utdanningsvalg, spesielt når lærere på trinnet samarbeider for også å legge inn læreplanmål fra samfunnsfag, norsk og matte i arbeidet.

Vi har lagt ved et eksempel på årsplan Rakkestad ungdomsskole. Skolen har utviklet et godt og omfattende entreprenørskapsarbeid over lang tid. Her jobber elevene med elevbedrift over en lenger tidsperiode, og de legger inn mange læringsmål fra ulike fag.