Elevbedrift

Elevbedrift i ulike fag

Elevbedrift er en fleksibel måte for å kunne nå ulike kompetansemål og for å utvikle personlige egenskaper. Det er svært mange måter ulike skoler organiserer arbeidet på, og hvilke fag som er involvert i arbeidet. Elevbedrift er generelt fokusert på praksisnær læring hvor ulike kompetanser blir benyttet for å utvikle, drive og avvikle en elevbedrift.

Tverrfaglig organisering

Mange skoler organiserer Elevbedrift som et tverrfaglig prosjekt, oftest med Utdanningsvalg, samfunnsfag, matematikk og norsk som sentrale fag. I denne formen er hoveddelen av arbeidet organisert i en tidsavgrenset periode hvor elevene jobber kontinuerlig med Elevbedrift. Ideutviklingen bør gjennomføres over tid i forkant av elevbedriftsperioden.

Elevbedrift i enkeltfag

Mange lærere gjennomfører Elevbedrift som metode i fag som valgfag, arbeidslivsfag, utdanningsvalg og mat og helse. I denne formen jobber elevene oftest med Elevbedrift i faste timer i uken, over hele, eller store deler av skoleåret.

For å få mer forståelse av hvordan elevbedrift kan knyttes til fag og ulike organiseringsmåter har vi startet med å legge ut noen ressurser her for å se ulike eksempel på hvordan dette kan organsieres. Ungt Entreprenørskap kan også veilede din skole på hvordan dere kan arbeide med Elevbedrift på best mulig måte. 

Gjennomføring av Elevbedrift

Gjennomføringen kan variere fra noen få uker til å strekke seg over et helt skoleår. I tillegg til å gi elevene en grunnleggende forståelse av og erfaring med å starte, drive og avvikle en elevbedrift, er det lagt vekt på at elevene får trening i å:

• kunne se ressurser, behov og muligheter i eget nærmiljø
• jobbe i kreative prosesser
• samarbeide og fungere i team
• stole på seg selv og ture å ta egne valg
• utnytte egne kunnskaper, erfaringer og nettverk