Elevbedrift

Elevbedrift i arbeidslivsfag

Arbeidslivsfag er et svært godt fag for å gi elevene faglig- og entreprenørskapskompetanse. Mange lærere organiserer mye av læringen i faget gjennom Elevbedrift. Dersom alle elevene i klassen gjennomfører Elevbedrift kan det være aktuelt med videreutvikling med fokus på produksjon og drift i et valgfag eller i arbeidslivsfag. 

I maler er det eksempel på årsplan og hvordan de ulike kompetansemålene i faget nås gjennom elevbedriftsåret. Under er formålet med faget, hentet fra læreplanen i faget.

Vi har også sett på faget i Fagfornyelsen, gjeldenede fra høsten 2020. Elevbedrift vil passe enda bedre i Arbeidslivfaget med den nye læreplanen. Se mer om dette her.

LÆREPLAN FOR ARBEIDSLIVSFAG PÅ UNGDOMSTRINNET (gjeldende 2019/2020)

Formål

Dagens arbeidsliv har et stort behov for faglært arbeidskraft innenfor ulike bransjer og sektorer. Endringer i jobbinnhold og muligheter for yrkesvalg skjer i raskt tempo. Dette krever høy kompetanse og gode grunnleggende ferdigheter av den enkelte arbeidstaker. Arbeidslivsfaget skal bidra til at elever på ungdomstrinnet får kjennskap til fag- og yrkesopplæring gjennom erfaring med arbeidsoppgaver hentet fra forskjellige yrker som produserer tjenester og produkter.

Eleven skal erfare hvilke krav som stilles til yrkesutøvelse og til yrkesutøvere. Opplæringen skal legge grunnlag for gode arbeidsvaner og fremme evne til samarbeid. Eleven skal gjennomføre arbeidsoppdrag fra planlegging til ferdigstilling av tjenester og produkter. Arbeidslivsfag skal stimulere elevenes interesser og gi motivasjon, arbeidsglede og opplevelse av mestring.

Gjennom arbeid med tjenester og produkter skal faget bidra til at elvene utvikler selvstendighet, evne til samarbeid, serviceinnstilling, og at de ser betydningen av entreprenørskap og kreativitet. Opplæringen skal tilby praktisk arbeid med oppgaver fra yrkesfaglige utdanningsprogrammer tilpasset ungdomstrinnet. Dette skal ses i sammenheng med arbeidslivets oppgaver og plikter og kan foregå i samarbeid med fagmiljøer i videregående skoler eller lokalt arbeidsliv. Det skal legges til rette for bruk av varierte arbeidsformer med relevante materialer, metoder, redskaper og teknikker i et trygt arbeidsmiljø.