Elevbedrift

Forankring i læreplaner

Alle grunnskoleprogrammene til Ungt Entreprenørskap er utformet i samsvar med kompetansemålene i Kunnskapsløftet.

I dokumentene viser vi hvilke kompetansemål som nås i de ulike fagene og i generell del i LK 06 som er gjeldende læreplaner til og med skoleåret 2019/2020, i tillegg til egne dokumenter som viser koblinger mellom Elevbedrift og læreplanene i Fagfornyelsen gjeldende fra høsten 2020.

Vi har laget et eget område for å vise eksempel på ulike måter å knytte Elevbedrift opp mot ulike fag: Organisering av Elevbedrift

Fagfornyelsen

Ny overordnet del

Skaperglede, innovasjon og entreprenørskap får en tydeligere plass i Fagfornyelsen gjennom overordnet del:

"Skolen skal la elevane utfalde skaparglede, engasjement og utforskartrong, og la dei få erfaring med å sjå moglegheiter og omsetje idear til handling."

"Kreative og skapende evner bidrar til å berike samfunnet. Samarbeid inspirerer til nytenkning og entreprenørskap, slik at nye ideer kan omsettes til handling. Elever som lærer om og gjennom skapende virksomhet, utvikler evnen til å uttrykke seg på ulike måter, og til å løse problemer og stille nye spørsmål."

Nye tverrfaglige tema

Elevbedrift bør være gjennomført med stort fokus på tverrfaglighet. Med innføring av tre tverrfaglige tema i skolen, vil dette gjøre Elevbedrift enda mer relevant. 

Bærekraftig utvikling er spesielt aktuelt hvor Elevbedrift kobles mot bærekraftig utvikling og at elevene er med å utvikle løsninger. For mange vil det også være mulig å koble EB opp mot demokrati og medvirkning og til temaet livsmestring. 

Dybdelæring er også et sterkt fokus som vi i sterkere grad bør koble til Elevbedrift.

Læreplaner

Elevbedrift vil fortsatt være svært aktuelt som tverrfaglig arbeid, med kobling til flere fag. Her er utdanningsvalg, samfunnsfag og norsk sentrale.

I Utdanningsvalg er entreprenørskap naturlig knyttet til fagets relevans og verdier, men også til flere kompetansemål. Spesielt aktuelt er "se muligheter og omsette egne idéer til handling og valg"

I vedlagt notat har vi tatt ut det mest aktuelle i overordnet del og flere av læreplanene, og markert det mest aktuelle knyttet til Elevbedrift. Det er også mulig lokalt å knytte det mot mange andre læreplaner dersom EB arbeidet har en lokal ramme.

Elevbedrift i Arbeidslivsfag

Faget er helt fantastisk sett med Elevbedriftsøyne. Hele faget er tilpasset at elevene skal kunne jobbe med EB. Vedlagt også notat ang Arbeidslivsfag og Elevbedrift.

Elevbedrift i valgfag: Vi vet at valgfaget produksjon av varer og tjenester blir veldig bra for EB. Valgfagene er imidlertid ikke publisert enda (per 1.12.19). Vi lager tilsvarende når den kommer.